Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

 

1. Bevezetés

A M.H.M. Kft. az Ön személyes adatait kizárólag az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek főszabályként nem adja át és saját adatbázisában, biztonságos módon tárolja. Az érintett számára felvilágosítást ad a róla tárolt személyes adatokról, vagy törli azokat, amennyiben ezt az érintett írásban kéri az info@mhmkft.hu e-mail címen vagy a 2081 Piliscsaba, Kálvária utca 52 -56. szám alatti címen.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő és előzetes tájékoztatást nyújtson a M.H.M. Kft. (székhely: 2081 Piliscsaba, Kálvária utca 52 -56.; levelezési cím: 2081 Piliscsaba, Kálvária utca 52 -56.; e-mail cím: info@mhmkft.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”) www.mhmkft.hu oldalán (a továbbiakban: „Honlapon”) keresztül az Adatkezelő részére továbbított érintetti személyes adatok kezeléséről és védelméről.

Az Adatkezelési irányelvek elérhető a www.mhmkft.hu oldalról.

E tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A honlap felhasználója jelen tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Szervezet különös tekintettel figyelembe vette a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy Rendelet); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: „Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

2. Definíciók

(2011. évi CXII. törvény 3. § alapján)
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT – állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos alapelvek, az adatkezelés jogalapja, célja

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a személyes adatok csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek azzal a feltétellel, hogy az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóval biztosított tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő honlapján megjelenő „Elfogadom” felirat elfogadásával az érintett az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelő elsősorban az érintett nevét és e-mail címét rögzíti.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság részéről történt megkeresés, számukra történő tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása. Az Adatkezelő az állami szervek, szervezetek valamint hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyiban és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő jogosult továbbá az érintettszemélyes adatainak továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, ha ez az intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik az Adatkezelő érdekeinek védelme céljából.

 

4. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a M.H.M. Kft. (elérhetőségek, további adatok: Impresszum) kezeli.

 

5. Milyen adatokat gyűjt és kezel az Adatkezelő?

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet a Szervezet honlapjához és böngészhet azon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia e tájékoztatót és a süti – cookie szabályzatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükségesek. Az Ön személyes adatait az oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy adott esetben nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja.

A M.H.M. Kft. minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és csak a célnak megfelelő szükséges mértékben kerüljenek rögzítésre, mely során az alábbi személyes adatok kezelése történhet:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • lakcím, levelezési cím, székhely címe
 • elektronikus levélcím rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

 

6. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a meghatározott és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja fel a személyes adatokat, és azokat csak a céloknak megfelelően a szükséges mértékben kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál az Adatkezelő annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak.

Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználatra is vonatkozhat:

a) Feliratkozhat a honlapon hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, így például az új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) küldését Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani, a kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket az e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg, hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozása, kezelése, saját akaratból történő módosítása. ( Jelenleg e funkcióra nincs lehetőség a honlapunkon.)

b) Vélemény nyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.

( Jelenleg e funkcióra nincs lehetőség a honlapunkon. )

Adatkezelő az adatokat az érintett kérésére, vagy az eseti cél elérését követően annak tudomásszerzésekor haladéktalanul törli, egyebekben a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig tárolja és használhatja fel a céloknak megfelelően a szükséges mértékig. Ez alól kivétel, ha az oldalon történő esetleges regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig vagy az érintett visszavonásáig kerülnek tárolásra. A honlapon lehetőség van a regisztráció törlésére.

(Regisztrációra a honlapon jelenleg nincs lehetőség.)

 

7. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Az Adatkezelő jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Az adatkezelő jogosult közreműködők (alvállalkozók) igénybevételére (Valamennyi közreműködő köteles a személyes adatokat az Adatkezelő utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben. (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése).

 

8. Az adatok biztonsága

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Egyes adatokat szükség esetén titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el ő maga is.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint Adatkezelő általi megbízottakra a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

 

9. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a M.H.M. Kft. képviseletére jogosult személy(ek), illetve az általuk megbízott személy(ek)végzik. A természetes személyek személyes adatainak, feldolgozására egyéb szervezetek is jogosultak.

 

10. Mely cégek kapcsolódnak az adatfeldolgozáshoz?

A Szervezet tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatfeldolgozásban:

 • Contabo GmbH. Aschauer Straße 32a. 81549 Munich, Germany Web: www.contabo.com
 • AMADÉ KREATÍV – AMADÉ CREATIVE (7621 Pécs, Megye u. 8-10. fsz.3, Telefon:+36 (20) 9582-145 www.amadekm.hu
 • Google
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  • Gmail for business
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics (adatvédelmi elvei)
  • Továbbá a Chrome böngésző
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
 • Továbbá Adatkezelővel kötött szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

 

11. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlést írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

 

12. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

1. Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet rendelkezéseit.

2. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400;

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

.A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

13. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A M.H.M. Kft. internetes weboldalának tartalma nem gyermekkorúak számára szólnak. Nem gyűjtünk és nem kezelünk gyermekekről személyes adatokat annak ismeretében tett szülői vagy képviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, így a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az Adatkezelő számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

14. Cookies (sütik) kezelése

A fentiekről az alábbi linken tájékozódhat:

Süti – Cookie kezelés.

 

15. Más weboldalakra irányító linkek

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy honlapjáról külső, más személy(ek) honlapja(i) hozzáférhető váljanak érintett részéről az erre vonatkozó link használatával. Az Alapítvány semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a M.H.M. Kft. honlapján keresztül elérhető honlap(ok) személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 

16. Vonatkozó fontosabb jogszabályok

Valamennyi az Ön személyes adataival végzett művelet a vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett történik, melyek jelenleg a következők:

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény

Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

GDPR vagy Rendelet az Európai Parlament és aTanács (EU) 2016/679 rendelete

Ektv. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. törvény

 

17. Adattovábbításról

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google Drive, email titkosított és a másik fél szerint nem titkosított, számlázó program szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

 

18. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben erre saját maga, vagy jogszabály igénye alapján sor kerül, azt a honlapján közzéteszi (frissíti), amely a közzététel napjától hatályos. Ezért kérjük és felhívjuk szíves figyelmét hogy a honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Legutolsó frissítés: 2022.10.03. napon